خانه / معماری / جزوه تاریخ معماري (قسمت دوم)

جزوه تاریخ معماري (قسمت دوم)

دانلود رایگان جزوه تاریخ معماري (قسمت دوم) ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ جزوه تاریخ معماري (قسمت دوم) “را از گوگل فایل دانلود نمایید.

جزوه تاریخ معماري (قسمت دوم)

جزوه-تاریخ-معماري-(قسمت-دوم)جزوه تاریخ معماري (قسمت دوم)  فهرست مطالب معماري جهان…………………………………………………………………………………………………………………..۹ایاصوفیه، قسطنطیه……………………………………………………………………………………………………………..۹سنت ویتاله، راونا (۵۳۰ -۵۴۷ میلاد) ………………………………………………………………………………………….۱۰کلیساي مدور سانتا کنستانزا، روم (۳۴۰-۳۵۵ میلادي) ……………………………………………………………………….۱۰معماري جهان…………………………………………………………………………………………………………………۱۱مبانی نظري معماري…………………………………………………………………………………………………………..۱۱مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………۱۱هدف ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱الفباي معماري ………………………………………………………………………………………………………………..۱۱روش ارائه درس: ………………………………………………………………………………………………………………۱۱برخی تعاریف………………………………………………………………………………………………………………….۱۲مفاهیم کلی و همگانی در معماري …………………………………………………………………………………………….۱۲انواع فضا ………………………………………………………………………………………………………………………۱۳معماري هنر خلق فضا است، فضایی قابل ادراك و داراي فرم…………………………………………………………………..۱۳برخی عناصر تعریف کننده فضا: ……………………………………………………………………………………………….۱۴بازشوها در فضا: ……………………………………………………………………………………………………………….۱۴نتیجه گیري …………………………………………………………………………………………………………………..۱۵ادراك ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶مبحث ادراك براي شناخت اثر معماري……………………………………………………………………………………….. ۱۶انواع احساسها ………………………………………………………………………………………………………………..۱۷آشنایی با معماري جهان ………………………………………………………………………………………………………۱۸هنر غارنشینان…………………………………………………………………………………………………………………۱۸معماري جهان مبانی نظري معماري مقدمه این درس که شامل شرکت در کلاسهاي نظري و نیز تمرینهاي عملی است با یک هدف خاص دنبال میشود که بهطور خلاصه آن را میتوان به شرح زیر بیان کرد: هدف آشنایی با آثار جاودانه معماري جهان به قصد کشف حاکم بر اصول خلق فضا در آنها، در جهت به دست آوردن ابزارمناسب براي فعالیت در زمینه معماري. چنانکه از جمله بالا بر میآید در مورد جاودانگی و جهانی بودن آثار مورد بحث تأکید داریم و دلیل این تأکید خود نهفتهدر هدفی است که آن را دنبال میکنیم یعنی شناخت الفباي معماري. الفباي معماري عناصر تشکیل دهنده فرم و فضا ابزار حساس معماري هستند که در مقابل ”عملکردگرایی” محض، شناخت آنها، هدف مااست، چرا که سودمندي و عملکردگرایی تابع زمان و مکان و زودگذر است ولی آنچه خارج از زمان و مکان به فرم و فضامفهوم میبخشد، راز جاودانگی یک اثر و جهانی بودن آن را در خود دارد. بنابراین براي رسیدن به هدفی که ذکر شد بهروش زیر عمل میکنیم: روش ارائه درس: روش ارائه درس یک روش دو مرحلهایست که مرحله اول آن حائز توجه و اهمیت بیشتر است. – در مرحله اول پا را فراتر از حیطه تاریخی میگذاریم و به شناخت و تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده یک اثرمعماري (فرم، فضا و سازه) خارج از قیود زمانی و مکانی میپردازیم. در این مسیر سعی در کشف اصول جهانی و جاودانهمعماري داریم.- مرحله دوم عوامل زمان و مکان را دخالت داده و کوشش میکنیم با آثار معماري هر دوره تاریخی با توجه به تأثیراتزمانی و مکانی آشنا شویم و در این مسیر به کشف اصول تابع زمان و مکان در معماري نائل آییم و با روند تاریخی وپیدایش سبکها و مکاتب آنها آشنا خواهیم شد.? ۱۲ تاریخ معماري /قسمت دوم  در فصل اول سیلابس درس طوري تنظیم شده است که تابع سیر تاریخی معمول در کتابهاي تاریخ هنر و معماریستاما باز به علت تأکید که در مرحله اول روي تجزیه و تحلیل آثار معماري فارغ از زمان و مکانشان داریم، در هر فصلینخست یک اثر را پیش از آنکه وارد دوره تاریخی آن شویم مطالعه میکنیم و سپس به دوره تاریخی آن اثر و بررسیویژگیهاي هر دوره و تأثیر آن ویژگیها در هنر معماري آن دوره میپردازیم. برخی تعاریف فرهنگ: مجموعه ارزشها، رفتارها و پندارهاي جامعه/ ایدئولوژي و مذهب، علم تکنولوژي، هنر/. هنر: توانایی عینیت بخشیدن به احساسات یا تبدیل موارد ذهنیتها به موارد ملموس در مسیر نیل به کمال است. معماري: هنریستکه نشأت گرفته از ایدئولوژي و مذهب و علم تکنولوژي یک جامعه است. معماري بازتابی از فرهنگ یکجامعه است. به این ترتیب بحث سبکها و دورهها در آن مطرح است. طبق نظر ویترو ویوس: در معماري ایستایی، زیبایی و کارآیی مطرح است. بنابراین میتوان گفت: معماري هنر خلق فضا در جهت رفع نیازهاي عینی و ذهنی بشر به کمک تکنولوژي است. سبک: روش بیان و نحوه برخوردي است که مورد قبول مردم یک دوره قرار گرفته و جملگی در صحت آن متفقالقولند. مکتب: زیر مجموعه سبک است. نقش یک هنرمند، سلیقه یک گروه، نگرش خاص یک مذهب، یا نقش یک مکانجغرافیایی در پیدایش یک جریان هنري میتواند یک مکتب را بوجود آورد. مد: پاسخگویی به نیازهاي روانی (ذهنی و غیرذهنی) در کوتاه مدت است. معرفی معماران و اتفاقات مهم دورانهاي معماري معاصر ایران: دوره ناصري: تأثیرات شهرسازي هوسمان و نمایشگاههاي جهانی عامل اصلی ورود مدرنیته به ایران مجلس شوراي ملی اثر میرزا مهديخان شقاقی (متأثر از معماري نئوکلاسیک اروپا) ساختمان دارالفنون تکیه دولت توسط ممالک در سال ۱۲۸۴ هـ . ق ورود اکلکتیزم اروپایی: ساختمانهاي قدیم تلگرافخانه | ساختمان شمسالعماره (استفاده از سـاعت بـه عنـوان نمـاد نئـوگوتیک، یکی از شاهکارهاي آئینه کاري و گچ بري قاجار، در زمره نخستین ساختمانهاي پنج طبقه تهران) خانه قوام (موزه آبگینه اکنونی توسط هانس هولاین، استفاده از پلکان مدور در سرسرا) عمارت تلگرافخانه (استفاده از عناصر معماري نئوکلاسیک و گنبد فرانسوي) دوره پهلوي اول: همزمان با مراحل اولیه صنعتی شدن ایران و احداث راهها، پلها و راهآهن طرح ایستگاه راه آن ۱۳۱۳ (تحت تأثیر معماري نازیستی با تأکید بر ابهت) طرح دانشگاه تهران و دبیرستان البرز تحت تأثیر معماري نئوکلاسیک آندره گدار Andre Godard: متولد سال ۱۸۸۱ میلادي معمار و باستانشناس فرانسوي بود، او در اوایل دوره پهلوي بـهایران وارد شد و به استخدام دولت ایران درآمد. مسئولیتهـاي او نظیـر مـدیر اداره عتیقیـات (باسـتانشناسـی و مـوزه) فعالیتهاي پژوهشی و شناسایی و ثبت آثار فرهنگی ایران (با همکاري همسرش یدا گدار و ماکسیم سیرو) انتشار نشـریهباستان شناسی، بنیان گذاري دانشکده هنرهاي زیباي دانشگاه تهران، ریاست و استادي همین دانشـکده در آغـاز، وي رامهمترین شخصیت خارجی معماري دوره پهلوي اول قرار میدهد که نزدیک به ربع قرن در ایران حضور داشت. از مهمترین آثار او در زمینه طرح و اجراي آثار معماري، نقشه اصلی جانمایی محوطه و سـاختمانهـاي دانشـگاه تهـران،طرح و سرپرستی موزه ایران باستان بوده است. 

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “جزوه تاریخ معماري (قسمت دوم)  “توسط پورتال  گوگل فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: google-file

مطلب پیشنهادی

پروژه و تحقیق-موسیقی و معماری- در ۶۵ صفحه-docx

دانلود رایگان پروژه و تحقیق-موسیقی و معماری- در 65 صفحه-docx

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *