خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / جزوه روانشناسی شخصیت رشته مشاوره

جزوه روانشناسی شخصیت رشته مشاوره

دانلود رایگان جزوه روانشناسی شخصیت رشته مشاوره ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ جزوه روانشناسی شخصیت رشته مشاوره “را از گوگل فایل دانلود نمایید.

جزوه روانشناسی شخصیت رشته مشاوره

جزوه-روانشناسی-شخصیت-رشته-مشاورهجزوه روانشناسی شخصیت رشته مشاوره  فصل اول :مطالعه ي شخصیت مطالعه ي شخصیت: سنجش، پژوهش و نظریه 1- شخصیت ما میتواند انتخابهاي ما را محدود کند یا آنها را گسترش دهد. 2- تعداد و تنوع موقعیت اجتماعی که مشتاقانه در آن شـرکت مـیکنـیم توسـط شخصـیت مـا تعیـین مـیشـود مثـلمردم آمیزي یا کمرویی نسبی ما. توصیف شخصیت خودتان 1- آزمون شخصیتی که وسیعاً به کار رفته، آزمون (فهرست صفت) است که براي توصیف شخصیت به نحو شگفتانگیزي۳۰۰ صفت را پیشنهاد میکند افرادي که این آزمون را انجام میدهند صفاتی را علامـت مـیزننـد کـه آنهـا را بترتیـبتوصیف میکند. جایگاه شخصیت در تاریخ روانشناسی 1- روانشناسی به صورت یک علم مستقل و عمدتاً آزمایشی، از ترکیب اندیشههـایی از فلسـفه و فیزیولـوژي پیـدا شـدهاست. تولد این رشتهي علمی بیش از یک قرن پیش در آلمان و به طور عمده با کار ویلهلم و ونت واقـع شـده کـه اولـینآزمایشگاه روانشناسی را در سال ۱۸۷۹ در دانشگاه لایپزیگ بنا نهاد. مطالعه ي هوشیاري 1- علم نوین روانشناسی بر تجزیهي هشیار به عناصر آن تمرکز نمود و روش آن از رویکردي الگو برداري شد که توسـطعلوم طبیعی به کار برده شده. 2- وونت و روانشناسی دیگر زمان وي که به مطالعه ماهیت انسان میپرداختند به شدت تحت تاثیر رویکرد علوم طبیعیقرار داشته و آن را در مطالعه ذهن به کار میبردند. چون این پژوهشگران خود را به روش آزمایشی محدود کردنـد، تنهـاآن فرایندهاي ذهنی را مورد مطالعه قرار دادند که ممکن بود تحت تأثیر محركهاي بیرونی قرار داشته باشند و بتوان آنرا توسط آزمایشگر دستکاري و کنترل کرد. در این رویکرد روانشناسی آزمایشی جایی براي موضوع پیچیده و چندوجهیشخصیت وجود نداشت. مطالعه ي رفتار 1- در اوایل دههي قرن ۲۰ روانشناس آمریکایی، جان بی واتسون در دانشگاه جان هـاپکینز در شـهر بـالتیمور، فرضـیهانقلابی را علیه کار ویلهلم وونت به وجود آورد. مطالعه ي علمی شخصیت 1- در دههي ۱۹۳۰ مطالعهي شخصیت در روانشناسی آمریکایی عمدتاً از طریق کار (هنري موري) و (گـوران آلپـورت) در دانشگاه هاروارد رسمیت و نظام یافت. 2- روانشناسان علمی بر این باور رسیدند که مطالعه علمـی شخصـیت وجـود دارد و امـروزه روانشناسـان آزمایشـی ازمفاهیم از نظریه فروید و مشتقات آن استفادهي فزایندي میکنند. آن گونه که دیگران ما را میبینند. 1- شخصیت از واژهي لاتین (پرسونا) گرفته شده است که به نقابی که هنرپیشهها در نمایش به صورت خود میزنند. 2- تعریفی از شخصیت که در یکی از واژهنامههاي استاندارد آورده شده است میگوید: شخصیت جنبهي آشکارمنش فردبه گونهاي که بر دیگران اثر میگذارد. ویژگیهاي پایدار 1- در دههي ۱۹۶۰ والتر میشل باعث مجادلهاي در روانشناسی شد که دربارهي تأثیر سنی متغیرهـاي شخصـی پایـدارمثل صفات و نیازها و متغیرهاي مربوط به موقعیت بر رفتار مزبور این جر و بحث ۲۰ سال در ادبیات حرفـهاي همچنـانادامه یافت و در اواخر دههي ۱۹۸۰ پایان یافت. اغلب روانشناسان شخصیت با پذیرفتن رویکرد تعاملی این مسئله را حلکردند. آنها قبول کردند که براي رسیدن به تبیین کاملی از ماهیت انسـان، صـفات شخصـی پایـدار جنبـههـاي متغیـرموقعیت و تعامل بین آنها را باید در نظر داشت. مجموعه تست 1 – مطابق دیدگاه کارل یونگ لیبیدو می تواند در گذشته فرد به کاوش بپردازد و فرد را در دستیابی به خـودکمک کند این فرایند را اصطلاحاً اصل ………… می نامند . 1) تفرد ۲) تعالی ۳) بازگشت ۴) آنتروپی 2 – اسکینر اعتقاد دارد که کلید شناخت شخصیت انسان : 1) کشف قوانین یادگیري است . 2) بررسی انگیزه هاي درونی او می باشد. 3) کشف نیازهاي اساسی او می باشد. 4) پی بردن به عوامل فرهنگی و اجتماعی است . 3 – بنا به اعتقاد فروید اضطراب مولد ………………… است . 1) افسردگی ۲) بازگشت 3) تثبیت ۴) سرکوبی 4 – مطابق نظر کدام روان شناس اگر انسان تجارب ناخوشایند خود را انکار کنـد ممکـن اسـت بـه راههـايناسازگاري براي رفع اضطراب متوسل شود ؟ 1) فروم ۲) سالیوان ۳) اریکسون ۴) هورناي 5- ساختار عمدة نظریه شخصیت کارل راجرز کدام است ؟ 1) اضطراب ۲) خویشتن 3) انکار و تحریف ۴) ناهمسانی خویشتن با تجربه 6 – مطابق دیدگاه یونگ در شخص سالم بین کدام دو قسمت شخصیت ناهماهنگی زیادي نیست ؟ 1) خود – سایه ۲) شخصیت محرمانه – سایه 3) شخصیت محرمانه من ۴) ناخود آگاه جمعی – ناخودآگاه شخصی پاسخنامه 3 گزینه -۱ 1 گزینه -۲ 4 گزینه -۳ 2 گزینه -۴ 2 گزینه -۵ 3 گزینه -۶فهرست مطالب فصل اول : مطالعه ي شخصیت……………………………………………………………………………………………….۱۱مطالعهي شخصیت: سنجش، پژوهش و نظریه …………………………………………………………………………………۱۳جایگاه شخصیت در تاریخ روانشناسی…………………………………………………………………………………………۱۳ویژگیهاي پایدار………………………………………………………………………………………………………………۱۵ویژگیهاي بینظیر…………………………………………………………………………………………………………….۱۵پرسشنامهي کالیفرنیا (۲۰…………………………………………………………………………………………………(CPIشیوههاي فرافکن………………………………………………………………………………………………………………۲۰مصاحبههاي بالینی ……………………………………………………………………………………………………………۲۲مجموعه تست……………………………………………………………………………………………………………..۲۴۷پاسخنامه…………………………………………………………………………………………………………………..۲۶۸مجموعه تست روانشناسی شخصیت…………………………………………………………………………………….۲۷۴پاسخنامه مجموعه تست روانشناسی شخصیت…………………………………………………………………………۲۸۳تست کنکور سال ۲۸۹………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۹۰پاسخنامه تست کنکور سال ۲۹۳……………………………………………………………………………………….۱۳۹۰منابع ……………………………………………………………………………………………………………………….۲۹۷

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “جزوه روانشناسی شخصیت رشته مشاوره  “توسط پورتال  گوگل فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: google-file

مطلب پیشنهادی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری خشونت علیه زنان و سبک ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل

دانلود رایگان پیشینه تحقیق و مبانی نظری خشونت علیه زنان و سبک ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *